PL:

Teatr Formy „Trzy oblicza Salvadora Dali” / Polska, Wrocław

Założony i prowadzony przez Józefa Markockiego Teatr Formy istnieje od 1996 i wyrósł z Wrocławskiego Teatru Pantomimy i szkoły Mistrza Henryka Tomaszewskiego. Wszyscy członkowie zespołu są zawodowymi aktorami, a formacja jaką tworzą wyrasta z tradycji polskiego mimu zbiorowego.

Artystów interesuje współczesność i człowiek teraźniejszy - z tym, co go spotyka, drażni, wzrusza czy przeraża. Często czerpią inspiracje z literatury oraz wspólnych wielu kulturom mitów i legend.

Stąd spektakl „Trzy Oblicza Salvadora Dali“ zainspirowany życiem i twórczością jednego z największych artystów XX w., malarza surrealisty, ekscentryka - Salvadora Dali.

Artyści przywołują słynne obrazy żyraf, topniejących zegarów, człowieka złożonego z szuflad, ekscentrycznych kobiet, czy dzikich zwierząt, które stały się znakiem firmowym artysty. Pojawią się także nawiązania do innych przejawów jego twórczości oraz kilka motywów zaczerpniętych z jego ekscentrycznego życia. Przedstawienie obfituje w poruszające się, efektowne, żywe instalacje.

Twórców interesuje Dali jako człowiek, który tworzył, odnosił sukcesy i żył „ponad stan“, w przeciwieństwie do wielu malarzy i twórców jego czasu. Ten opływający w fortunę i prestiż artysta był jednocześnie w codziennym życiu bardzo nieporadny, zdany kompletnie na mecenat i przewodnictwo swojej żony Gali.

Autorzy spektaklu zadają sobie i widzom kilka ważnych pytań dotyczących naszej egzystencji m.in. pytanie o granice wymiaru czasu, fantomy realności, które pojawiają się w naszym codziennym życiu, czy granicę iluzji, marzeń i złudzeń, w które pragniemy wierzyć.

Teatr Formy Trzy oblicza Salvadora Dali

ENG:

Teatr Formy Oblicza Salvadora Dali / Poland, Wrocław

Teatr Formy, founded and managed by Józef Markocki, has existed since 1996 and has developed from Wrocławski Teatr Pantomimy and master Henryk Tomaszewski’s school. All members of the company are professional actors and the group are rooted in the tradition of Polish collective pantomime. The artists take interest in contemporary times and modern man, what happens to him, what irritates, moves or terrifies him. The group’s inspiration often comes from literature as well as myths and legends common among many cultures.

The show “Trzy Oblicza Salvadora Dalí” (“Three Faces of Salvador Dali”) was inspired by the life and creative output of one of the greatest artists of the 20th century, a surrealist painter, an eccentric — Salvador Dalí. The artists invoke the famous paintings of giraffes, melting clocks, a human being made of drawers, eccentric women or wild animals, all of which have become the artist’s trademark. There are also references to other means of his creative output and a few motives derived from his eccentric life. The show teems with impressive moving living installations.

The producers are interested in Dalí as a man who created, achieved success and lived beyond his means in contrast to many painters and creators of his times. The wallowing in riches and prestige artist on a daily basis was quite helpless, fully dependent on his wife Gala for patronage and guidance. The show asks a few important questions concerning our existence, e.g. about the limits of time dimension, ideas of reality which appear in our everyday lives and limits of illusions, dreams and delusions which we desire to believe in.

Teatr Formy „Trzy oblicza Salvadora Dali” / Polska, Wrocław

13.07.2019 | 21.00
boisko, ul. Krosienka, Osiek – B5
60 min