Regulamin uczestnictwa w zajęciach stałych
w roku 2019/2020
w Gdańskim Archipelagu Kultury

 

1)    Osoby uczestniczące w zajęciach mają obowiązek zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach stałych oraz z obowiązującym cennikiem.

2)    Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszenia. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zajęciach, kartę zgłoszenia ma obowiązek wypełnić opiekun prawny dziecka.

3)    W przypadku odmowy wypełnienia karty zgłoszenia przez osobę dorosłą, uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem odpłatności za zajęcia stałe.

4)    Osoba uczestnicząca w zajęciach (opiekun prawny w przypadku dziecka) zobowiązany jest do poinformowania instruktora w kwestiach mogących mieć wpływ na swoje (dziecka) bezpieczeństwo lub zdrowie.

5)    Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK.

6)    Uczestnik zajęć stałych zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności za zajęcia z góry, przed przystąpieniem do zajęć.

7)    W przypadku rezygnacji z zajęć oraz w przypadku nieobecności na zajęciach, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.

8)    Uiszczenie odpłatności za jednorazowe uczestnictwo jest dopuszczalne tylko w przypadkach:

- Wpisu uczestnika na listę zajęć podczas trwania miesiąca (wnosi się odpłatność obliczoną wg stawki za uczestnictwo w pojedynczych zajęciach pomnożonej przez ilość zajęć, w których będzie uczestniczył do końca miesiąca lub opłaca stałą stawkę miesięczną),

- W celu jednorazowego przetestowania zajęć przez uczestnika, o ile bierze on udział w zajęciach po raz pierwszy,

- W przypadku uwzględnienia w cenniku odpłatności jednorazowej.

9)    Miesięczna odpłatność za zajęcia obliczana będzie proporcjonalnie do ilości zajęć w przypadkach:

- W miesiącach, w których zaplanowano mniejszą ilość zajęć (ferie zimowe, święta, m-c czerwiec, itp.),

- Jeżeli zajęcia zostaną odwołane z winy organizatora, pod warunkiem, że nie wyznaczono innego terminu zajęć.

10)  Odpłatność za zajęcia może być obniżona w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia oraz Dyrektora GAK.

11)  Obniżenie opłat traktowane będzie jako stypendium i może być cofnięte w przypadku słabej motywacji lub złego zachowania uczestnika zajęć.

12)  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/92, NIP 583-10-10-860,

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na adres Gdańskiego Archipelagu Kultury wskazany powyżej.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) tj. wyrażonej zgody w celu uczestniczenia w zajęciach, zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz kontaktu w związku z prowadzonymi zajęciami przez Gdański Archipelag Kultury.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat lub do momentu wycofania zgody.

- Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w  imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

- Uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2019r.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestniczenia osób niepełnoletnich w zajęciach w Gdańskim Archipelagu Kultury zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach stałych w Gdańskim Archipelagu Kultury.

13)  Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

14)  Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Regulamin obiektu jest dostępny do zapoznania w każdej filii GAK.

15)  Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do Gdańskiego Archipelagu Kultury.