REGULAMIN

uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach Świetlicy Kreatywnej

w 2019 w Plamie GAK

 

§ 1

Organizatorem warsztatów Świetlica Kreatywna, odbywających się w Plamie GAK, mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Pilotów 11 w 2019 roku (zwanych dalej „Warsztatami”), jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „GAK”).

§ 2

Warsztaty odbędą się zgodnie z programem znajdującym się na stronie www.plama.art.pl.  

§ 3

Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”), udostępnionym na stronie www.plama.art.pl  i na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 4

Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 5

Uczestnictwo w Warsztatach osób, które nie mają ukończonych 18 lat, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

§ 6

GAK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne szkody powstałe w trakcie uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów uczestniczą w nich na własne ryzyko lub na ryzyko osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

§ 7

Uczestnik Warsztatów (opiekun prawny w przypadku dziecka) zobowiązany jest do poinformowania                                    osób prowadzących  Warsztaty o przyczynach mogących mieć wpływ na swoje (dziecka) bezpieczeństwo lub zdrowie.

§ 8

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc, kryteria przyjęcia i metody rekrutacji na Warsztaty są każdorazowo udostępniane przez Organizatora. 

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania warsztatów na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające chęć udziału w warsztatach zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym warsztaty na czas nieokreślony.

§ 10

GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GAK. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga GAK.

§ 11

GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu i harmonogramie Warsztatów.

§ 12

Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu, które dostępne są na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 13

Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub skanem na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl . Termin rozpatrzenia pisma w/w sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/w adres.

§ 14

Nadesłanie zgłoszenia na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 15

Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru i organizacji warsztatów.

§ 16

Informacje o administratorze danych osobowych:

-      Administratorem danych osobowych uczestników i ich opiekunów zawartych w formularzu zgłoszenia jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk.

-     W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl.

-      Uczestnik / opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / swoich i dziecka w celach związanych z  organizacją i przeprowadzeniem warsztatów.

-      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

-      Dane osobowe instruktora nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe  w imieniu Administratora.

-      Instruktor ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika/opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

-     Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w warsztatach.

-     Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

„Plama” Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel. (058) 557 42 47

www.plama.art.pl

plama@gak.gda.pl