REGULAMIN OBIEKTU

 

 

1)    Obiekt Plamy Gdański Archipelag Kultury wraz z przyległym gruntem (zwany alej „Obiektem”), mieszczący się przy ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk, zarządzany jest przez Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku,  NIP: 583-10-10-860, REGON: 000282984, (zwany dalej „Zarządzającym”).

2)    Regulamin odnosi się do wszystkich osób przebywających w obiekcie, w szczególności uczestników imprez i zajęć.

3)    Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w Obiekcie, w tym osób biorących udział w imprezach, jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie i w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz stosowanie się do poleceń porządkowych wydawanych przez Zarządzającego.

4)    Obiekt funkcjonuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarządzającego. Zmiany w harmonogramie funkcjonowania obiektu umieszczane są na tablicach informacyjnych i na stronie www.plama.art.pl.

5)    Obiekt ma charakter ogólnodostępny.

6)    W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zabronione jest stosowanie przez osoby przebywające w obiekcie jakichkolwiek środków odurzających lub innych o podobnym działaniu. Zakaz spożywania alkoholu może zostać tymczasowo zniesiony przez zarządzającego pod ściśle określonymi warunkami i z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności w związku z odbywaniem się w Obiekcie niektórych  imprez).

7)    Do korzystania z imprez lub zajęć upoważnione są:

- osoby posiadające ważny bilet wstępu;

- osoby, które uiściły stosowną opłatę.

8)    Bilety należy zachować do kontroli. W przypadku gdy imprezy nie są biletowane ani nie wymagają wniesienia opłat wstęp na nie jest wolny (zależeć może od liczby udostępnionych miejsc). W przypadku gdy zajęcia nie są biletowane ani nie wymagają wniesienia opłat, do korzystania z nich upoważnione są osoby wpisane na listę uczestników.

9)    Osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z Regulaminu, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz do wykonywania poleceń porządkowych zarządzającego.

10) Osoby korzystające z obiektu biorą udział w imprezach lub zajęciach na własną odpowiedzialność.  Osoby korzystające z obiektu ponoszą wszelkie ryzyko zawiązane z udziałem w imprezach i zajęciach, w szczególności w takich, które narażają uczestników na kontuzje fizyczne, urazy słuchu lub inne zagrożenia.

11) Zabrania się przybywania w obiekcie osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji o podobnym działaniu. W przypadku stwierdzenia przez zarządzającego, że osoba znajduje się w w/w stanie, osoba ta zostanie przez Zarządzającego wezwana do opuszczenia obiektu lub zostanie jej odmówiony wstęp na teren Obiektu, a osoba taka nie będzie mogła ubiegać się o zwrot kosztu biletu lub uczestnictwa w zajęciach.

12) Na teren obiektu zabrania się wprowadzania zwierząt.

13) Na teren obiektu zabrania się wnoszenia:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych ,

- środków odurzających lub substancji o podobnym działaniu,

- innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

14) Osobom przebywającym w obiekcie, za wyjątkiem posiadających specjalne upoważnienia wydane przez Zarządzającego, zabrania się wchodzenia do pomieszczeń oraz na teren, do których dostęp jest ograniczony (dotyczy to m.in. pomieszczeń służbowych i zaplecza technicznego).

15) Osobom przebywającym w obiekcie zabrania się zachowywania w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie i innych.

16) Wszelakie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia w obiekcie należy niezwłocznie zgłaszać Zarządzającemu.

17) W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.

18) Rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby odpowiedzialne za opiekę nad osobami nie posiadającymi zdolności prawnej odpowiadają za działania lub zaniechania osób nad którymi sprawują pieczę jak za działania własne, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

19) Na terenie obiektu funkcjonuje bezpłatna szatnia. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatni, jak również za inne rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 187 oraz 189 k.c.

20) Osoby uczestniczące w imprezach, w szczególności w koncertach, dobrowolnie poddają się kontroli służb porządkowych nadzorowanych przez Zarządzającego. W uzasadnionych przypadkach kontrola może zostać przeprowadzona wobec wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu.

21) Osoby wchodzące do Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem w celu ustalenia ich tożsamości. Obsługa obiektu jest uprawniona do legitymowania osób w celu ustalenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie lub zajęciach, do korzystania z biletów ulgowych, a w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń do sprawdzania zawartości bagaży wnoszonych do Obiektu.

22) Zakazane jest prowadzenie na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Zarządzającego.

23) O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na terenie obiektu, należy poinformować Zarządzającego.

24) W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:

a) publicznie zwrócić uwagę i wezwać do zachowania porządku,

b) wyprowadzić z Obiektu i jego terenu,

c) przekazać Policji osoby, które zakłócają porządek publiczny.

25) Obiekt jest wyposażony w system monitoringu, który pozwala zarejestrować:

a) wizerunek każdej osoby,

b) przebieg zdarzeń,

c) zdarzenia mające miejsce w pomieszczeniach wchodzących w skład Obiektu.

26) Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Zarządzającego oraz jest równoznaczne z akceptacją monitoringu. Jednocześnie Zarządzający wskazuje, że nagrania z monitoringu mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu.

27) Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów oraz z zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

28) Osoby przebywające w obiekcie wyrażają wyraźną zgodę na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku przez Zarządzającego w celach promocyjnych oraz informacyjnych. Jednocześnie Zarządzający informuje, że zgoda ta może zostać przez osoby przebywające na terenie Obiektu w każdej chwili odwołana.

29) Osoby przebywające w obiekcie zobligowane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

30) Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą zostać wezwane do opuszczenia Obiektu.

31) Zarządzającemu przysługuje prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

32) Każdej osobie korzystającej z Obiektu przysługuje prawo wglądu do Regulaminu.

33) Regulamin dostępny jest w Obiekcie oraz na stronach internetowych Zarządzającego.

34) W sprawach nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz decyzje Zarządzającego.

35) Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy do Zarządzającego.