Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9 (80-026) NIP 583-10-10-860.

  2. W sprawie Pani/Pana danych można się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w GAK za pomocą adresu daneosobowe@gak.gda.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) w celu realizacji umów zawartych z Kontrahentami, Zleceniobiorcami, Wykonawcami GAK, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

  4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty współpracujące, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GAK przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji usług i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na zasadach określonych prawem następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy

  9. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.