IX  Festiwal Monodramu „MONOBLOK” 2020

 

IX edycja Festiwalu MONOBLOK, organizowanego przez Gdański Archipelag Kultury, PLAMA GAK odbędzie się na jesieni 2020.  Od V edycji festiwal przestał mieć charakter konkursowy i stał się przeglądem. W festiwalu mogą brać udział twórcy zawodowi  i nieprofesjonalni. 

Pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. W „MONOBLOKU” brali udział m.in. tacy artyści jak: Marzena Wieczorek,  Marek Cichucki,  Julia Wyszyńska, Krzysztof Grabowski, Wojciech Kowalski, Anna Iwasiuta, Mateusz Nowak. W jury festiwalu zasiadali m.in. Ewelina Marciniak, Małgorzata Oracz, Dorota Lulka, Leszek Bzdyl, Paweł Łysak, Paweł Szkotak

 

Tegoroczna edycja odbędzie się w Teatrze w Blokowisku przy ul. Pilotów 11 w Gdańsku

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem festiwalu, który jest dostępny na stronie

plama.art.pl.

 

Czekamy na zgłoszenia do dnia 15 września 2020 r.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem festiwalu i czytelne wypełnienie karty zgłoszenia

Marek Brand.

 

Regulamin >>

Karta Zgłoszenia >> 

 

PLAMA GAK, TEATR W BLOKOWISKU

Ul . Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

Te. 58 557 42 47

marek.brand@plama.art.pl

REGULAMIN
IX Festiwal Monodramu „MONOBLOK”  ???? jesień 2020

 1. Organizatorem Festiwalu jest Plama Gdański Archipelagu Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.
 2. Festiwal „MONOBLOK” to spotkania teatrów jednego aktora, o charakterze nie konkursowym.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z linkiem (przesłanym na adres organizatora) do nagranego spektaklu lub nagraniem na nośniku CD

Nagranie musi być rejestracją, a nie montażem poszczególnych scen.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2020 r.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
PLAMA GAK, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk z dopiskiem „MONOBLOK”.
Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału
w festiwalu.  Organizator nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

 1. Organizator powiadomi zakwalifikowane teatry do 25 września 2020r.
 2. Informacje o administratorze danych osobowych:
 1. Z udziału w festiwalu wyłączone są teatry prezentujące repertuar dla dzieci, stand-up.
 2. Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
 3. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w festiwalu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Festiwal na czas nieokreślony.
 5. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
 6. Za prezentowane spektakle organizator przewiduje honorarium dla wykonawcy. Wysokość honorarium będzie ustalone z wykonawcą, którego spektakl zostanie zakwalifikowany do udziału w festiwalu.
 7. Prezentacje odbywać się będą na scenie Teatru w Blokowisku w Gdańsku, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk.
  Wymiary sceny: wysokość: 2,6 m, szerokość: 6 m., głębokość: 5 m. scena podniesiona ponad poziom podłogi – 0,4 m, ilość miejsc na widowni: 90. Wyposażenie techniczne; 14 reflektorów typu ADB o mocy 500 W każdy, 1 reflektor profilowy o mocy 650W, sterowanie światłem – pulpit ALFA 255/24 – 12 obwodów regulowanych niezależnie, odtwarzacz CD, videoprojektor DELL1610HD. Możliwość podwieszenia scenografii, czarny horyzont.
 8. Podczas festiwalu, uczestnicy są zobowiązani do udziału w spotkaniu z publicznością festiwalową. Termin spotkania wyznacza organizator po konsultacji z uczestnikami.
 9. Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych.
 10. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg dla dwóch osób (artysta i osoba obsługująca spektakl) - teatrom spoza trójmiasta w czasie trwania festiwalu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.
 12. Nadesłanie karty zgłoszenie jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 14. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www Organizatora.

¾      Administratorem danych osobowych uczestników zawartych w karcie zgłoszenia Festiwalu MONOBLOK jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk.

¾      W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail:  daneosobowe@gak.gda.pl   lub listownie na wskazany powyżej adres.

¾      Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z  organizacją i przeprowadzeniem Festiwalu, a także w celach promocyjnych i marketingowych po zakończeniu festiwalu.

¾      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.

¾      Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

¾      Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

¾      Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Festiwalu.

¾      Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Organizator - „Plama” Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel. (058) 557 42 47

www.plama.art.pl

 

koordynator festiwalu: Marek Brand

marek.brand@plama.art.pl