Drodzy uczestnicy, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszego festiwalu:

 

[[[English below]]]

 

Regulamin imprezy     

       

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy:

XXIII MFTPiU ”FETA” (zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. MIEJSCACH PREZENTACJI TEATRALNYCH – STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO W GDAŃSKU – (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).

2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – PLAMA GAK (zwany dalej: Organizatorem).

3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić wyżej wymieniony teren.

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym Regulaminem Imprezy również: regulaminu terenu, który jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy)

6. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

b) napojów alkoholowych,

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,

e) profesjonalnego sprzętu służącego do rejestrowania dźwięku lub obrazu,

f) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.

8. Organizator Imprezy wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy oraz regulaminu terenu, działa poprzez służby porządkowe i służby informacyjne firmy Ekotrade (zwane dalej: „Służbami porządkowymi”),której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.

9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy lub Służb Porządkowych.

10. Służby Porządkowe mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a). znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b). posiadającym przedmioty wymienione w pkt.6,

c). zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym,

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d). odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 11,

11. Służby Porządkowe są uprawnione do:

a) sprawdzania uprawnień do przybywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt. 6,

d) stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

g) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.

12. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

13. Przebywanie na Terenie Imprezy osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

14. Osoby przebywające na Terenie Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę na czas nieokreślony.

15. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących Służb Porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.

16. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą Porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.

17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

20. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www. feta.pl

22. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

23. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

 

Regulamin terenu

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy

XXIII  MFTPiU „FETA”(zwana dalej „Imprezą”) na MIEJSCACH PREZENTACJI TEATRALNYCH - NA TERENACH STAREGO PRZEDMIEŚCIA, DOLNEGO MIASTA i GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU – (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).

2.Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – PLAMA GAK (zwany dalej: Organizatorem).

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym regulaminem Terenu również: regulaminu Imprezy, który znajduje się: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Zabrania się poruszania bez zezwolenia Organizatora w miejscach znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora Imprezy.

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń Służb Porządkowych i pracowników Organizatora Imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie.

6. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

7. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz korzystania z innych rodzajów używek.

8. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci.

9. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

10. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny i innych konstrukcji znajdujących się na Terenie Imprezy.

12. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.

13. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania nienarażającego na niebezpieczeństwo innych Uczestników Imprezy.

14. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.

15. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

16. Po zakończeniu Imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych.

17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:

a) natychmiast powiadomić pracowników Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe o tym fakcie,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i Służb Porządkowych,

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

18. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

19. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.feta.pl

21. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

22. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

 

 

Załączniki do regulaminu - imprezy masowe:

 

Regulamin Cie Bivouac "A Corps Perdus" >>>

 

Regulamin Duchamp Pilot & Voala "Muare Experience" >>>

 

Regulamin Voala "Voala Station" >>>

 

 

_____________________________________

 ENG:

 

TERMS AND CONDITIONS

The 23rd International Street and Open-Air Theatres Festival “FETA”

 

1. Terms and Conditions concern all persons who will be staying in the area where the event

the 23rd International Street and Open-Air Theatres Festival “FETA” (hereinafter referred to as “the Event”) is held, i.e. IN THE PLACES OF THEATRICAL PRESENTATIONS – STARE PRZEDMIEŚCIE AND DOLNE MIASTO IN GDAŃSK — (hereinafter referred to as “the Event Site”).

2. The Event is organised by Gdański Archipelag Kultury — PLAMA GAK (hereinafter referred to as “the Organiser”).

3. Each person staying on the Event Site (hereinafter referred to as “the Event Participant”) is required to behave in a manner that does not threaten the safety of others, in particular comply with the provisions of these Terms and Conditions (hereinafter referred to as “the Terms and Conditions of the Event”). Staying on the Event Site constitutes the acceptance of the provisions of these Terms and Conditions.

4. The Participants are allowed to stay on the Event Site until the Event finishes and then they shall leave the above-mentioned site without undue delay.

5. Except for these Terms and Conditions of the Event the Event Participants are required to read, understand and comply with the Terms and Conditions of the Site which are available at www.feta.pl and in visible places on the Event Site (right before the beginning of the Event)

6. The Event Participants are prohibited from bringing and holding on the Event Site:

a) guns and other dangerous items, explosives, pyrotechnic materials and materials creating a fire hazard,

b) alcoholic beverages,

c) intoxicants and psychotropic drugs,

d) any liquids and beverages in glass containers and metal tins,

e) professional equipment for recording audio or video,

f) other dangerous items or tools.

7. The Organiser does not store items which are not allowed at the Event. Persons holding such items will not be permitted to enter the Event Site.

8. The Event Organiser carries out the provisions of these Terms and Conditions of the Event and the Terms and Conditions of the Site through Ekotrade Security and Information Personnel (hereinafter referred to as “the Security Personnel”) which is responsible for providing safety and order during the Event.

9. The Event Participants are required to comply with any instructions and announcements of the Event Organiser’s employees and the Security Personnel.

10. The Security Personnel may deny entry to the Event Site and the right to stay on the Event Site to persons who:

a) are apparently under the influence of alcohol, intoxicants, psychotropic drugs or other substances having a similar effect,

b) hold items listed in clause 6,

c) behave aggressively, provocatively or in a way that otherwise causes

threat to the safety and order of the Event,

d) refuse to submit to procedures described in clause 11,

e) do not hold an admission ticket for events requiring admission charge.

11. The Security Personnel are entitled to:

a) check the right to stay at the Event,

b) check persons’ identity,

c) search the luggage, clothes of the persons who are suspected of bringing or holding the items mentioned in clause 6,

d) check the right to stay at the Event and in the event that they determine a lack of such right (including but not limited to admission tickets for events requiring admission charge), call upon them to leave the Event,

e) give regulatory instructions to persons who behave in a disorderly manner or contrary to the Terms and Conditions of the Event or the Terms and Conditions of the Site and if they do not carry out these instructions, call upon them to leave the Event,

f) detain persons who pose a direct threat to human life or health as well as to protected property in order to immediately hand them over to the police,

g) use physical force, restraint and similar self-defence techniques, in the case of a threat to property protected by the Security Personnel or repulse an attack on a member of the Security Personnel or any other person.

12. The Participants stay at the Event of their own free will or of the will of the persons who have their custody (in the case of persons under the age of 18).

13. In the event that the persons who are under the age of 18 stay on the Event Site, the persons who have their custody accept and agree to the provisions of these Terms and Conditions.

14. The persons staying on the Event Site acknowledge and agree that their image may be photographed, filmed and in other ways recorded, and their image and voice may be broadcast, distributed or transmitted in any material presenting the Event in an indefinite period of time.

15. Missing persons or property shall be reported to the Security Personnel or the Event Organiser’s employees on duty.

16. The Event Organiser is not liable for possessions belonging to the Event Participants. Each Event Participant is personally responsible for their own property. The Event Participant is also liable for any damages that they cause to other persons, equipment or facilities situated on the Event Site. All damages shall be reported to the Security Personnel or the Event Organiser’s employees.

17. It is forbidden to block and obstruct in any way evacuation exits and routes, access roads for emergency services and the police as well as fire hydrants and other equipment essential in the event of a rescue or firefighting operation.

18. The Organiser reserves the right to make any alterations to the course of the Event without prior consultations and compensation.

19. The Organiser reserves the right to cancel the Event without prior notification and shall not be held liable to any compensation for this reason.

20. If any provision of these Terms and Conditions shall be deemed, partly or fully, invalid or impossible to execute, any other provisions shall remain (partly or fully) valid and enforceable.

21. The Organiser reserves the right to make changes to these Terms and Conditions. The Organiser is entitled to binding and final interpretation of these Terms and Conditions. The changes to these Terms and Conditions shall be available at www. feta.pl

22. The matters which are not included in these Terms and Conditions are addressed by the Organiser.

23. These Terms and Conditions are available at www.feta.pl and in visible places on the Event Site (right before the beginning of the Event).

24. The matters which are not regulated by these Terms and Conditions of the Event are subject to regulations of appropriate acts and enforceable regulations of these acts.

 

 

THE TERMS AND CONDITIONS OF THE EVENT SITE

The 22nd International Street and Open-Air Theatres Festival “FETA”

 

1. The Terms and Conditions concern all persons who will be staying

in THE PLACES OF THEATRICAL PRESENTATIONS at the event the 22nd International Street and Open-Air Theatres Festival “FETA”(hereinafter referred to as “the Event”) – IN STARE PRZEDMIEŚCIE AND DOLNE MIASTO IN GDAŃSK – (hereinafter referred to as “the Event Site”).

2. The Event is organised by Gdański Archipelag Kultury – PLAMA GAK (hereinafter referred to as “the Organiser”).

3. Except for these Terms and Conditions of the Site the Event Participants are required to read, understand and comply with the Terms and Conditions of the Event at www.feta.pl and in visible places on the Event Site (right before the beginning of the Event). Staying on the Event Site constitutes the acceptance of the provisions of these Terms and Conditions.

4. It is forbidden to enter the area on the Event Site designated only for persons authorised by the Event Organiser without the Organiser’s permission.

5. The Event Participants are required to comply with any markings, pointers and instructions of the Security Personnel and the Event Organiser’s employees provided visually by means of graphic signs or verbally.

6. Animals are not allowed on the Event Site.

7. Smoking cigarettes, drinking alcoholic beverages and using other stimulants on the Event Site are completely banned.

8. Rubbish and waste shall be thrown into rubbish bins (containing disposable bin liners) placed on the Event Site.

9. It is prohibited to engage in any trading or other kind of gainful activity on the Event Site without the Organiser’s permission.

10. It is forbidden to throw any objects at the stage and other structures situated on the Event Site.

11. The Event Participants are not allowed to approach performing artists without permission.

12. The Event Participants are required to behave in a way which does not pose a threat to the safety of other Event Participants.

13. The Event Participants are required to respect other Event Participants’ property, any other equipment and technical installations as well as the property belonging to the Event Organiser.

14. It is forbidden to block and obstruct in any way evacuation exits and routes, access roads for emergency services and the police as well as fire hydrants and other equipment essential in the event of a rescue or firefighting operation.

15. When the Event finishes, the Participants shall follow the designated evacuation routes.

16. In the event a fire or other threat is noticed, the persons present on the Event Site shall:

a) immediately notify the Event Organiser’s employees or the Security Personnel,

b) avoid panicking,

c) comply with the instructions and announcements of the Event Organiser’s employees and the Security Personnel,

d) not hinder the arrival of emergency services.

17. These Terms and Conditions are available at www.feta.pl and in visible places on the Event Site (right before the beginning of the Event).

18. If any provision of these Terms and Conditions shall be deemed, partly or fully, invalid or impossible to execute, any other provisions shall remain (partly or fully) valid and enforceable.

19. The Organiser reserves the right to make changes to these Terms and Conditions. The Organiser is entitled to binding and final interpretation of these Terms and Conditions. The Organiser shall notify of the alterations to these Terms and Conditions at www.feta.pl

20. The matters which are not included in these Terms and Conditions are addressed by the Organiser.

21. These Terms and Conditions are available at www.feta.pl and in visible places on the Event Site (right before the beginning of the Event).

22. The matters which are not regulated by these Terms and Conditions of the Event are subject to regulations of appropriate acts and enforceable regulations of these acts.